آمار بازدید

١٤ : بازدید روز
٩ : بازدید کننده روز
   
١٠ : بازدید روز قبل
٨ : بازدید کننده روز قبل
   
١٢٠٤٤ : بازدید تاکنون
٧٣١٣ : بازدید کننده تاکنون


 • ضوابط تهیه، تنظیم و استفاده از بارنامه الکترونیکی جاده ای 


  اصلاحيه شرايط و نحوه حمل محمولات ترافيكي (تير ماه 99)


  ابلاغ دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت هوشمند ناوگان ( بهمن98)

  ابلاغ آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه  مقررات ابعاد و اوزان  مجاز تردد وسايل نقليه باري


  ابلاغ قانون هواي پاك


  آئين نامه نحوه توقيف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه تشخيص ثالث


  آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم


  دستورالعمل ساماندهي ناوگان وانت بار


  ضوابط تهيه و تنظيم و استفاده از بارنامه جاده اي


  ضوابط بكارگيري مدير فني شركت ها و مؤسسات حمل و نقل جاد ه اي


  حق توقف ناوگان


  ميزان كميسيون شركت ها