آمار بازدید

٣ : بازدید روز
٣ : بازدید کننده روز
   
٢٧ : بازدید روز قبل
١٣ : بازدید کننده روز قبل
   
١٠٤٧٤ : بازدید تاکنون
٥٩٧١ : بازدید کننده تاکنون

نامه  معاونت محترم حقوقي رياست جمهوري آقاي عليرضا حسين پور ( مدير كل حقوقي و نظارت

 قضائي ) به مديران كل تعزيرات حكومتي سراسر كشور  در خصوص خروج صلاحيت شعب سازمان

تعزيرات حكومتي در رسيدگي به تخلفات صنفي شركت هاي حمل و نقل كالا 

دانلود نامه