آمار بازدید

١١٥ : بازدید روز
١١١ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٣٢ : بازدید تاکنون
٩٠٧٠ : بازدید کننده تاکنون

نامه آقاي حسين متولي حبيبي مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري

و حمل و نقل جاده اي كشور در خصوص تغييرات ايجاد شده در سامانه بارنامه برخط و  همچنين 

يكسان سازي عملكرد نرم افزار هاي صدور بارنامه 


دانلود نامه