آمار بازدید

٥ : بازدید روز
٤ : بازدید کننده روز
   
٢٧ : بازدید روز قبل
١٣ : بازدید کننده روز قبل
   
١٠٤٧٦ : بازدید تاکنون
٥٩٧٢ : بازدید کننده تاکنون

نامه آقاي حسين متولي حبيبي مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري

و حمل و نقل جاده اي كشور در خصوص تغييرات ايجاد شده در سامانه بارنامه برخط و  همچنين 

يكسان سازي عملكرد نرم افزار هاي صدور بارنامه 


دانلود نامه