آمار بازدید

٠ : بازدید روز
٠ : بازدید کننده روز
   
٩ : بازدید روز قبل
٨ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٠٠٣ : بازدید تاکنون
٤٩٢٦ : بازدید کننده تاکنون

نامه آقاي حسين متولي حبيبي مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري

و حمل و نقل جاده اي كشور در خصوص تغييرات ايجاد شده در سامانه بارنامه برخط و  همچنين 

يكسان سازي عملكرد نرم افزار هاي صدور بارنامه 


دانلود نامه