آمار بازدید

١٧ : بازدید روز
١٠ : بازدید کننده روز
   
٤ : بازدید روز قبل
٤ : بازدید کننده روز قبل
   
٢٦٧٠ : بازدید تاکنون
١٣٥٤ : بازدید کننده تاکنون
نامه آقای فرامرز مداح عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور :


تمامی شرکت های حمل و نقل حداکثر یک ماه بعد از مصرف بارنامه باید نسبت به پرداخت

عوارض 4 درصد اقدام نمایند و در صورت تاخیر در تسویه بدهی پرونده تخلف شرکت های

مذکور به کمیسیون ماده 12 ارجاع و اتخاذ تصمیم گردد.

دریافت نامه