آمار بازدید

٧ : بازدید روز
٧ : بازدید کننده روز
   
٤٧ : بازدید روز قبل
٢٩ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٦٩١٥ : بازدید تاکنون
٦٣٨٥٦ : بازدید کننده تاکنون
نامه آقای فرامرز مداح عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور :


تمامی شرکت های حمل و نقل حداکثر یک ماه بعد از مصرف بارنامه باید نسبت به پرداخت

عوارض 4 درصد اقدام نمایند و در صورت تاخیر در تسویه بدهی پرونده تخلف شرکت های

مذکور به کمیسیون ماده 12 ارجاع و اتخاذ تصمیم گردد.

دریافت نامه