آمار بازدید

١١١ : بازدید روز
١٠٩ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٢٨ : بازدید تاکنون
٩٠٦٨ : بازدید کننده تاکنوننامه آقاي حسين متولي حبيبي مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل

و نقل جاده اي كشور در خصوص تغييرات اعمال شده در سامانه بارنامه برخط جهت يكسان سازي

عملكرد نرم افزار هاي صدور بارنامه 


دريافت نامه