آمار بازدید

٣ : بازدید روز
٣ : بازدید کننده روز
   
٢٧ : بازدید روز قبل
١٣ : بازدید کننده روز قبل
   
١٠٤٧٤ : بازدید تاکنون
٥٩٧١ : بازدید کننده تاکنوننامه آقاي حسين متولي حبيبي مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل

و نقل جاده اي كشور در خصوص تغييرات اعمال شده در سامانه بارنامه برخط جهت يكسان سازي

عملكرد نرم افزار هاي صدور بارنامه 


دريافت نامه