آمار بازدید

٠ : بازدید روز
٠ : بازدید کننده روز
   
٩ : بازدید روز قبل
٨ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٠٠٣ : بازدید تاکنون
٤٩٢٦ : بازدید کننده تاکنوننامه آقاي حسين متولي حبيبي مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل

و نقل جاده اي كشور در خصوص تغييرات اعمال شده در سامانه بارنامه برخط جهت يكسان سازي

عملكرد نرم افزار هاي صدور بارنامه 


دريافت نامه