آمار بازدید

٩ : بازدید روز
٤ : بازدید کننده روز
   
١ : بازدید روز قبل
١ : بازدید کننده روز قبل
   
٤٢٢٣ : بازدید تاکنون
٢١٢٥ : بازدید کننده تاکنوننامه آقاي حسين متولي حبيبي مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري و حمل

و نقل جاده اي كشور در خصوص تغييرات اعمال شده در سامانه بارنامه برخط جهت يكسان سازي

عملكرد نرم افزار هاي صدور بارنامه 


دريافت نامه