آمار بازدید

١٧ : بازدید روز
١٠ : بازدید کننده روز
   
٤ : بازدید روز قبل
٤ : بازدید کننده روز قبل
   
٢٦٧٠ : بازدید تاکنون
١٣٥٤ : بازدید کننده تاکنون


نامه آقای مهران قربانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در

خصوص آماده بودن زیرساخت های مربوطه از قبیل امکان صدور بارنامه برای ناوگان وانت بار و

صدور کارت هوشمند


دریافت نامه