آمار بازدید

٧ : بازدید روز
٧ : بازدید کننده روز
   
٤٧ : بازدید روز قبل
٢٩ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٦٩١٥ : بازدید تاکنون
٦٣٨٥٦ : بازدید کننده تاکنون


نامه آقای مهران قربانی معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در

خصوص آماده بودن زیرساخت های مربوطه از قبیل امکان صدور بارنامه برای ناوگان وانت بار و

صدور کارت هوشمند


دریافت نامه