آمار بازدید

٠ : بازدید روز
٠ : بازدید کننده روز
   
٩ : بازدید روز قبل
٨ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٠٠٣ : بازدید تاکنون
٤٩٢٦ : بازدید کننده تاکنونبه منظور توسعه و تقويت شركت هاي داراي ناوگان ملكي و ارتقاي بهره وري ناوگان عمومي حمل

و نقل كالا در كشور ضوابط نحوه تأسيس و بهره برداري از شركت هاي حمل و نقل كالاي خود اتكايي

 توسط آقاي عبدالهاشم حسن نيا معاون وزير و رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي  كشور

  ابلاغ گرديد.


دريافت ضوابط