آمار بازدید

١١١ : بازدید روز
١٠٩ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٢٨ : بازدید تاکنون
٩٠٦٨ : بازدید کننده تاکنون

ابلاغ انتصاب سرپرستي جناب آقاي اصغر اماني به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل اداره كل

راهداري و حمل و نقل جاده اي استان گيلان از سوي مدير كل استان  جناب آقاي فريبرز مرادي

دريافت نامه