آمار بازدید

١١٥ : بازدید روز
١١١ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٣٢ : بازدید تاکنون
٩٠٧٠ : بازدید کننده تاکنون

نامه آقای عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 

به کلیه مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور در خصوص  اجرای ضوابط تهیه،

 تنظیم و استفاده از بارنامه الکترونیکی جاده ای 

دریافت ضوابط