آمار بازدید

٥ : بازدید روز
٤ : بازدید کننده روز
   
٢٧ : بازدید روز قبل
١٣ : بازدید کننده روز قبل
   
١٠٤٧٦ : بازدید تاکنون
٥٩٧٢ : بازدید کننده تاکنون

نامه آقای عبدالهاشم حسن نیا معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور 

به کلیه مدیران کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر کشور در خصوص  اجرای ضوابط تهیه،

 تنظیم و استفاده از بارنامه الکترونیکی جاده ای 

دریافت ضوابط