آمار بازدید

١١١ : بازدید روز
١٠٩ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٢٨ : بازدید تاکنون
٩٠٦٨ : بازدید کننده تاکنوننامه آقاي حسين متولي حبيبي مدير كل دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداري 

و حمل و نقل جاد ه اي كشور مبني بر شيوه نامه ثبت اطلاعات خرده بار توسط شركت هاي

 حمل و نقل
(شركت هاي حمل و نقل در زمينه خرده بار و شركت هاي حمل و نقل توزيعي

و پخش ) در سامانه بارنامه برخط 


دانلود نامه