آمار بازدید

٩ : بازدید روز
٤ : بازدید کننده روز
   
١ : بازدید روز قبل
١ : بازدید کننده روز قبل
   
٤٢٢٣ : بازدید تاکنون
٢١٢٥ : بازدید کننده تاکنون


نامه آقاي غلامحسين دغاغله مدير كل دفتر حمل و نقل كالا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

كشور در خصوص تاكيد و پيگيري دستگاه هاي حاكميتي كشور مبني بر لزوم ثبت كد پستي كارخانجات

پتروشيمي در سامانه جامع انبارها و عدم صدور بارنامه براي محصولات كارخانجاتي كه تاكنون نسبت

به ثبت اطلاعات كد پستي خود در سامانه مذكور اقدام ننموده اند. 


دريافت نامه