آمار بازدید

١١١ : بازدید روز
١٠٩ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٢٨ : بازدید تاکنون
٩٠٦٨ : بازدید کننده تاکنون


نامه آقاي غلامحسين دغاغله مدير كل دفتر حمل و نقل كالا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

كشور در خصوص تاكيد و پيگيري دستگاه هاي حاكميتي كشور مبني بر لزوم ثبت كد پستي كارخانجات

پتروشيمي در سامانه جامع انبارها و عدم صدور بارنامه براي محصولات كارخانجاتي كه تاكنون نسبت

به ثبت اطلاعات كد پستي خود در سامانه مذكور اقدام ننموده اند. 


دريافت نامه