آمار بازدید

١١٥ : بازدید روز
١١١ : بازدید کننده روز
   
٥٠ : بازدید روز قبل
٥٠ : بازدید کننده روز قبل
   
١٤٠٣٢ : بازدید تاکنون
٩٠٧٠ : بازدید کننده تاکنوندرخواست آقاي محمد باقري خطيباني سرپرست دبيري كميسيون برنامه ريزي ‏ هماهنگي و

نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان گيلان از مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي

استان گيلان  
در خصوص اعلام برنامه زمان بندي حذف كامل فيزيك بارنامه و همچنين برنامه

مشخص در خصوص  صدور بارنامه الكترونيكي وانت بارها

دريافت نامه