آمار بازدید

٠ : بازدید روز
٠ : بازدید کننده روز
   
٩ : بازدید روز قبل
٨ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٠٠٣ : بازدید تاکنون
٤٩٢٦ : بازدید کننده تاکنوندرخواست آقاي محمد باقري خطيباني سرپرست دبيري كميسيون برنامه ريزي ‏ هماهنگي و

نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان گيلان از مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي

استان گيلان  
در خصوص اعلام برنامه زمان بندي حذف كامل فيزيك بارنامه و همچنين برنامه

مشخص در خصوص  صدور بارنامه الكترونيكي وانت بارها

دريافت نامه