آمار بازدید

١٧ : بازدید روز
١٠ : بازدید کننده روز
   
٤ : بازدید روز قبل
٤ : بازدید کننده روز قبل
   
٢٦٧٠ : بازدید تاکنون
١٣٥٤ : بازدید کننده تاکنونبه منظور افزايش شفافيت ، استفاده از ظرفيت هاي پرداخت الكترونيكي و انجام بهينه امور رانندگان

از تاريخ اول تير ماه 1397 انجام تمامي مبادلات مالي في ما بين شركت و رانندگان ( اعم از كارمزد و

ساير كسورات قانوني ) توسط دستگاه كارتخوان   ميبايست صورت پذيرد
.


دريافت نامه