آمار بازدید

٧ : بازدید روز
٧ : بازدید کننده روز
   
٤٧ : بازدید روز قبل
٢٩ : بازدید کننده روز قبل
   
٩٦٩١٥ : بازدید تاکنون
٦٣٨٥٦ : بازدید کننده تاکنونبه منظور افزايش شفافيت ، استفاده از ظرفيت هاي پرداخت الكترونيكي و انجام بهينه امور رانندگان

از تاريخ اول تير ماه 1397 انجام تمامي مبادلات مالي في ما بين شركت و رانندگان ( اعم از كارمزد و

ساير كسورات قانوني ) توسط دستگاه كارتخوان   ميبايست صورت پذيرد
.


دريافت نامه