آمار بازدید

١٧ : بازدید روز
١٠ : بازدید کننده روز
   
٤ : بازدید روز قبل
٤ : بازدید کننده روز قبل
   
٢٦٧٠ : بازدید تاکنون
١٣٥٤ : بازدید کننده تاکنون


صحت سنجی شماره قرارداد بیمه مسئولیت متصدیان :

شرکت های حمل و نقل که با اخطار استعلام بیمه و عدم دریافت کد رهگیری مواجه می شوند

ضروری است از مسیر زیر نسبت به استعلام بیمه مسئولیت اقدام نمایند:

عملیات صدور 👈 ثبت اطلاعات بیمه 👈 انتخاب قرارداد 👈 استعلام


دانلود نامه